• هدفی مشخص و دقیق انتخاب کنید که دست‌یافتنی باشد
  • هدفی قابل زمانبندی انتخاب کنید و برای ان نقطه شروع و پایان تعیین کنید.
  • برای هدفی قابل اندازه‌گیری برنامه ریزی کنید یعنی بدانید چه میزان زمان و انرژی لازم دارید.